Interbus - przewóz osób i paczek

Busy do Holandii

holJesteś zainteresowany przewozem do Holandii? więcej

Busy do Niemiec

dePlanujesz podróż do Niemiec?

więcej

Busy do Belgii

belgiaChcesz pojechać do Belgii?

więcej

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

  a) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.

  b) Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów busem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy

administracji publicznej.

1.2 Dokonanie rezerwacji oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Pasażer

2.1 Pasażer powinien zająć miejsce w busie wskazane przez obsługę .

2.2 Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne

uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do

przekroczenia granicy oraz zastrzega, bus nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno – paszportowej.

Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.

2.3 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi busa.

2.4 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom

na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

2.5 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika

kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody

2.6 Pasażer jest zobowiązany do korzystania pasów bezpieczeństwa podczas podróży.

2.7 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

2.8 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika.

Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie.

Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

2.9 aPasażer, który złożył rezerwację na przejazd do Polski zobowiązany jest potwierdzić swój wyjazd  w dniu wyjazdu telefonicznie lub sms-em w godzinach od 7 do 12:00

2.9 b. Pasażer, który złożył rezerwację na przejazd z Polski zobowiązany jest potwierdzić swój wyjazd, dzień przed planowanym wyjazdem telefonicznie lub sms-em w godzinach od 7 do 12:00

 

3. Przewoźnik

3.1 Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175)

ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy).

W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera na pokład busa, bez możliwości

dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

3.2 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów

poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:

a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),

c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży

współpasażerów. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer.

Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek

odszkodowania.

3.3 W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.

3.4 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale

z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

3.5 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi  (np. kontrole

celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika  (np. problemy techniczne, warunki

atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych oraz opóźnień promów).

3.6 Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby

obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej

nieokreślonych skutków.

3.8 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych

lub bezpieczeństwa podróżnych.

4. Bagaże

4.1 Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu: 1 sztuki podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie

przekraczającej 50 kg. 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 7kg.

4.2 Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem. Bagaż podręczny nie powinien

utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.

4.3 Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania

bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.

4.4 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów

wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej chyba, że rzeczy te przyjął na

przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.

4.5 Przedmioty pozostawione w busie, zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika , są

przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni

4.6 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe.

Promocje
5%
Planujesz podróż z osobą towarzyszącą? Skorzystaj z naszego rabatu "Razem się opłaca!" szczegóły
Zapewniamy
  • Komfortową podróż
  • Odbiór pasażerów z adresu pod adres
  • Doświadczonych i wykwalifikowanych kierowców
  • Dogodne terminy - wyjeżdżamy codziennie
  • Atrakcyjne ceny i rabaty
  • Wysoki standard podróży
  • Przewóz przesyłek
  • Możliwość rezerwacji online lub telefonicznie
  • Ubezpieczenie na czas trwania podróży